x

verzuim

Hier kunt u informatie vinden over ons verzuimbeleid en het ziekmelden van een leerling.

Verzuim en ziekmelden

Absent melden van een leerling

Is uw kind ziek of om een andere reden afwezig? Dan vragen wij u om dit tijdig te melden bij de school. Als uw kind afwezig zal zijn in verband met bijvoorbeeld tandartsafspraken of andere redenen kunt deze absentie vóór aanvang van de lessen mailen naar verzuim@vituscollege.nl. Is uw kind ziek dan kunt u hier lezen op welke manier u dit kunt doen:

Ziekte – 1 dag

Als uw kind ziek is, dan vragen wij u om deze absentie vóór aanvang van de lessen telefonisch (035-693 11 53), via de MagisterApp of per e-mail (verzuim@vituscollege.nl) te melden.

Ziekte langer dan 1 dag

Mocht uw kind langer dan een dag ziek zijn, dan verzoeken wij u uw kind elke dag af te melden. Dit kan heel gemakkelijk via de MagisterApp, per telefoon of mail. In Magister wordt de absentie en de verantwoording ervan door de verzuimcoördinator gecheckt en bijgehouden.

Speciaal verlof aanvragen

Als u speciaal verlof wilt aanvragen voor uw kind, dan dient u uw verzoek minimaal twee weken van tevoren schriftelijk in te dienen bij de afdelingsleider van het leerjaar van uw kind.

Onderbouw atheneum-havoklassen: mevrouw L. Tieman

Onderbouw atheneumklassen: mevrouw L. Rabbah

Bovenbouw havo: mevrouw P. Duits

Bovenbouw vwo: mevrouw V. van Knippenberg

Het Sint-Vituscollege hecht waarde aan een goede samenwerking tussen leerlingen, ouders en personeel. Correcte absentiemelding van ouders en goede verzuimregistratie van docenten zijn essentieel in het voorkomen van schoolverzuim en het waarborgen van de veiligheid van uw kind.

Verzuimbeleid

De school is verplicht erop toe te zien dat de leerlingen die ingeschreven zijn ook alle lessen volgen. Daarom houdt de school alle absenties bij en verlangt ze schriftelijke verantwoording die door de school op geldigheid wordt gecontroleerd. Voor leerplichtige leerlingen geldt dat de school verplicht is de absentiegegevens voor de leerplichtambtenaar ter inzage te houden. Ongeoorloofde absenties moeten aan de leerplichtambtenaar (RBL) worden gemeld. Dit geldt ook voor frequente absenties die onduidelijk verantwoord worden en voor ander zorgwekkend verzuim.

Registratie van afwezige leerlingen door de docenten

Docenten voeren tijdens iedere les of een andere, georganiseerde onderwijsactiviteit de afwezige leerlingen in het Magister-systeem in. Mochten er ict-problemen zijn dan kunnen absenties bij de verzuimcoördinator in de loge gemeld worden door middel van de gele absentiebriefjes of de klassentelefoon. Ook als er geen absenten zijn dient dat in Magister of op het gele briefje aangegeven te worden. Docenten die vergeten de absenties (tijdig) door te geven worden hierop aangesproken. Door een goede registratie ontstaat inzicht in verzuimgedrag van de leerling en is er een stevige basis om actie te ondernemen.

Docenten die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van een excursie melden minimaal een week van te voren welke leerlingen afwezig zullen zijn i.v.m. de excursie. De verzuimcoördinator verwerkt die melding in Magister.

Registratie en afhandeling van absenties

Ziekte

  1. Indien een leerling ziek is, melden de ouders/verzorgers ‘s ochtends vóór aanvang van de lessen telefonisch, via de MagisterApp of per mail dat de leerling ziek is. Dit komt in het Magisterregistratiesysteem te staan. Tijdens het tweede of derde lesuur wordt door de verzuimcoördinator gebeld of gemaild naar de ouders/verzorgers van leerlingen van wie is vastgesteld, dat zij in de les ontbreken en over wie geen ziekmelding door de ouders is ontvangen. Deze actie wordt in de loop van die dag herhaald. Mocht de leerling meer dagen ziek zijn, dan melden ouders/verzorgers de leerling iedere dag opnieuw ziek.
  2. Als een leerling langer dan 5 dagen ziek is, neemt de verzuimcoördinator of mentor contact op met de ouders/verzorgers. In dit contact informeert de medewerker hoe het gaat met de leerlingen en wordt een inschatting gemaakt wanneer de leerling weer op school komt.
  3. Wanneer een leerling 4 of meer keer in 12 weken is ziek gemeld krijgen ouders een mail. Om te voorkomen dat veel verzuim zorgt voor teruglopende schoolprestaties vragen wij u, indien mogelijk, het ziekteverzuim van uw zoon of dochter zoveel mogelijk te beperken. Volgt er snel weer een ziekmelding dan neemt de mentor contact op om te vragen wat er speelt en met u te overleggen. Eventueel kunnen wij u, in overleg verwijzen naar de jeugdarts. Zij kan samen met u zoeken naar de gewenste hulp of zorg.

Verzuim anders dan door ziekte

Een leerling kan ook om een andere reden afwezig zijn. Een afspraak met een arts of een andere behandelaar dient altijd vooraf schriftelijk gemeld te worden bij de verzuimcoördinator. De leerling wordt geadviseerd dit soort afspraken buiten schooltijd te plannen. Indien dergelijk verzuim niet vooraf schriftelijk gemeld is, zal de verantwoording op dezelfde manier benaderd worden als het verantwoorden van ziekteverzuim.

Voor bepaalde bijzondere gelegenheden kan extra verlof worden aangevraagd. Ouders dienen dit ruim van te voren schriftelijk aan te vragen bij de afdelingsleider. Indien deze aanvraag niet ingediend is en/of gehonoreerd wordt, zal het verzuim als ongeoorloofd geregistreerd worden. Tevens wordt dit soort verzuim direct gemeld bij het regionaal Bureau Leerplicht.

Te laat komen

Te laat komen geldt als een vorm van verzuim. De aanpak hiervan is als volgt:

De leerling die te laat komt, moet zich bij de loge melden. Daar wordt de te-laat-melding in Magister genoteerd.

Minder dan 10 minuten te laat:

Is de leerling minder dan 10 minuten te laat, dan haalt deze een briefje bij de conciërges, met dit briefje wordt de leerling toegelaten tot de les. De volgende ochtend meldt de leerling zich vóór 08.15u bij de loge. Deze afspraak wordt in je Magisteragenda gezet. Wordt deze melding vergeten, dan heb je de volgende dag nog één herstelkans. Ook deze afspraak staat in je Magisteragenda. Meld je je niet, dan staat er een afspraak in jouw agenda gepland om op een bepaalde dag na te komen, ondanks eventuele andere verplichtingen buiten school zoals (tand)arts, rijles, bijles, werk, etc. Het betreffende verzuim wordt geregistreerd als ongeoorloofd verzuim.

Meer dan 10 minuten te laat:

Als je als bovenbouw leerling meer dan 10 minuten te laat bent, dan mag je de les niet meer in. Het betreffende verzuim uur wordt geregistreerd als ongeoorloofd verzuim. Er volgt automatisch een afspraak in je Magisteragenda om dit uur x 2 in te halen.

Als je als onderbouw leerling meer dan 10 minuten te laat bent, word je wel toegelaten tot de les, maar meld je je in de eerstvolgende pauze bij de verzuimcoördinator. De verzuimcoördinator zorgt voor een passende maatregel. De maatregel van de verzuimcoördinator komt automatisch in je Magisteragenda te staan.

Indien een leerling frequent te laat komt geldt de volgende aanpak:

FrequentieSchoolLeerplicht (RBL)6-9 keer ‘te laat’Informeert de oudersNeemt melding op in het dossier> 9 keer ‘te laat’Stuurt ouders een brief met daarin opgenomen:
De mate van te laat komen
Verwijzing naar de ouderlijke verantwoordelijkheid
Consequenties van het verzuimNeemt melding op in het dossier> 12 keer ‘te laat’ in aaneengesloten periode van 20 leswekenMelding aan RBL: blijft te laat komenGeeft formele, schriftelijke waarschuwing, neemt actie op in het dossier en informeert de school. Bovenbouw: het aantal herkansingen wordt verminderd met minimaal één.> 16 keer ‘te laat’ in aaneengesloten periode van 20 leswekenNieuwe melding aan RBL: blijft te laat komen. RBL ontvangt schriftelijk ondertekend overzicht van gemeld verzuim.Halt-verwijzing of een proces-verbaal indien Halt-verwijzing niet meer kan. Brengt de school schriftelijk op de hoogte van bevindingen en ondernomen acties.

Onverantwoord en ongeoorloofd verzuim

Om onverantwoord en ongeoorloofd verzuim zoveel mogelijk te beperken, wordt wekelijks voor de afdelingsleiders een uitdraai gemaakt met

a) de te laatkomers en de leerlingen die zich niet vóór 08.15 uur gemeld hebben

b) alle absenten van die week (zowel verantwoorde als onverantwoorde absenten).

Na elke week maakt de verzuimcoördinator voor alle afdelingsleiders een uitdraai met daarop het nog niet verantwoorde verzuim. De afdelingsleider zorgt ervoor dat vastgesteld wordt of het verzuim alsnog verantwoord kan worden of dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim.

Ongeoorloofd verzuim zal altijd moeten worden ingehaald x 2. Deze afspraak komt automatisch in de Magister agenda van de leerling te staan. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met eventuele afspraken buiten school.

Een andere maatregel voor bovenbouw leerlingen kan zijn het kwijtraken van een herkansing.

De afdelingsleider informeert de mentor over zorgwekkend verzuim (ook de mentor ontvangt de weekuitdraai). Zij maken samen afspraken over de te nemen maatregelen en de benodigde begeleiding.

Acties school en RBL bij ongeoorloofd verzuim

Bij verzuim houdt de school zich aan datgene wat met het RBL t.a.v. relatief verzuim is afgesproken.

  • dat de school aan het RBL een melding doet, als een leerling meer dan 16 lesuren om ongeldige redenen heeft verzuimd in een periode van 4 opeenvolgende weken. Het RBL stuurt dan een waarschuwingsbrief naar de ouders en leerling. Als na 4 weken het verzuim niet gestopt is, volgt een oproep bij het RBL.
  • Bij minder dan 16 uren ongeoorloofd verzuim in een periode van 4 opeenvolgende weken, handelt de school zelf het verzuim af met de middelen die zij daarvoor heeft (waarschuwingen, gesprekken met leerling en ouders, strafmiddagen, verlies van herkansing, schorsing).
  • In ieder geval geldt dat, als bij verzuim of te-laat-komen sprake is van achterliggende problematiek, dit aan het RBL wordt gemeld. Ook wordt dan de leerling besproken in het ZAT.

Wanneer er sprake is van acties door het RBL houdt dit niet in, dat de school haar eigen maatregelen niet meer neemt. Immers, de school houdt de verplichting te realiseren, dat aan ongeoorloofd verzuim een einde komt en zij moet daarvoor dus ook haar eigen maatregelen treffen. De verzuimcoördinator bereidt de brieven voor en de afdelingsleider tekent persoonlijk.

Periodieke overzichten verzuim voor ouders en leerlingen
Ouders/verzorgers krijgen twee keer per jaar een overzicht van alle verzuimde uren van hun kind indien er sprake is van meer dan 10% verzuim. Dat betreft dan zowel het verantwoorde als onverantwoorde verzuim.

Jaarplanning verzuimcoördinatie
De verzuimcoördinator maakt in overleg met de afdelingsleiders in augustus een jaarplan voor de benodigde verzuimrapporten, RBL- en verzuimloket-meldingen en standaardbrieven aan de ouders. Deze jaarplanning dient ter borging van de verzuimaanpak.

Meldplicht bij het Digitale Verzuimloket IB-groep
Samenvattend kunnen we aangeven, dat voor de afdelingsleiders van onze school een meldplicht geldt bij het Digitale Verzuimloket (IB) op basis van vastgestelde criteria.

De verzuimcoördinator zal in principe deze meldingen voor de afdelingsleiders verrichten. Vooraf zal echter altijd overleg zijn met de afdelingsleider, die de inhoud van de melding bepaalt.

Periodieke overzichten verzuim voor ouders en leerlingen
Ouders/verzorgers krijgen twee keer per jaar een overzicht van alle verzuimde uren van hun kind indien er sprake is van meer dan 10% verzuim. Dat betreft dan zowel het verantwoorde als onverantwoorde verzuim.

Jaarplanning verzuimcoördinatie
De verzuimcoördinator maakt in overleg met de afdelingsleiders in augustus een jaarplan voor de benodigde verzuimrapporten, RBL- en verzuimloket-meldingen en standaardbrieven aan de ouders. Deze jaarplanning dient ter borging van de verzuimaanpak.

Meldplicht bij het Digitale Verzuimloket IB-groep
Samenvattend kunnen we aangeven, dat voor de afdelingsleiders van onze school een meldplicht geldt bij het Digitale Verzuimloket (IB) op basis van vastgestelde criteria.

De verzuimcoördinator zal in principe deze meldingen voor de afdelingsleiders verrichten. Vooraf zal echter altijd overleg zijn met de afdelingsleider, die de inhoud van de melding bepaalt.