praktisch 

organisatie

bestuur en raad van toezicht

Het bevoegd gezag van de school is ondergebracht in de Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezet Onderwijs in het Gooi (SIVOG)

HET SIVOG BESTAAT UIT:
Vituscollege Bussum
Vitusmavo Naarden
Willem de Zwijger College Bussum

BESTUUR
· mw drs. P. Laseur (voorzitter)

RAAD VAN TOEZICHT
mw mr. M. van de Griendt: voorzitter/juridisch deskundige                                                                          · mw drs. N. van Ramshorst: onderwijs deskundige     mw M. Steegstra: financieel deskundige                             dhr A. van Venrooy: juridisch deskundige                     dhr K. Verrips: financieel deskundige

sivog

ouderraad

De ouders/verzorgers van leerlingen van het Sint Vituscollege zijn vertegenwoordigd in de Oudervereniging. Het bestuur van deze vereniging wordt de ouderraad (OR) genoemd.

Het Vituscollege heeft een actieve OR. De OR werkt nauw samen met de schoolleiding en de docenten van de school. In het verleden is er samen al veel bereikt. Denk aan de rookvrije school en het organiseren van de drukbezochte thema-avonden voor ouders/verzorgers en beroepenavonden voor leerlingen in de bovenbouw. Na een enquête onder ouders/verzorgers is besloten dat de OR de komende jaren de focus gaat leggen op de thema’s: ‘Onderwijsinnovatie’ & ‘Creativiteit en ontplooiing’.

doel

De OR is een inspraakorgaan en behartigt de belangen van ouders/verzorgers van leerlingen bij de schoolleiding en in de medezeggenschapsraad (MR) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De OR heeft een adviserende en ondersteunende rol bij de schoolleiding en haar medewerkers. Hierbij staat het hebben én houden van een plezierig, open en professioneel leerklimaat voor onze kinderen centraal.

De OR denkt mee met het dagelijks bestuur over het te volgen beleid van de school. Daarnaast denkt de OR mee over onderwijskundige ontwikkelingen en het stimuleren en activeren van een goed schoolklimaat zoals sport en culturele evenementen, studiereizen en schoolfeesten. Ouders/verzorgers kunnen via e-mail of telefonisch een beroep doen op de OR met opmerkingen en/of vragen.

Hoewel de OR niet bedoeld is voor individuele problemen met bijvoorbeeld een docent, kunt u altijd contact opnemen met een van de leden van de OR voor een luisterend oor.

vituscollege

activiteiten van de ouderraad

  • De OR organiseert ieder jaar een thema-avond voor de ouders/verzorgers. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld ‘Hoe om te gaan met social media’, ‘Alcohol en jongeren’, ‘Onderwijsvernieuwing en Innovatie’ en ‘Didactisch coachen’. U ontvangt hiervoor tijdig een uitnodiging.
  • De OR is actief betrokken bij de beroepenavond voor de leerlingen. Leerlingen kunnen aangeven welke beroepen ze interessant vinden en gastsprekers vertellen deze avond over de geselecteerde beroepen.
  • De OR levert ondersteuning bij de door de school georganiseerde Ouderpanelbijeenkomsten voor de onderbouw.
  • De leden van de OR zijn altijd aanwezig tijdens de Open Dagen en de informatieavonden.
  • De OR komt maandelijks bijeen voor overleg met de schoolleiding, voor intern overleg of in commissieverband.
  • De OR levert input en is gesprekspartner van de schoolleiding voor het nieuwe schoolplan

contact

Heeft u een onderwerp voor de agenda van een OR-vergadering of wilt u zich aanmelden voor de OR? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen via: ouderraad@vituscollege.nl

Alette Reneman, voorzitter
Ilse Wage, secretaris
Reyer van der Vlugt, penningmeester
Pauline Averdijk, lid
Yvette Kooijman, lid
Myrna van den Kommer, lid
Esther Hamann, lid
Maarten Vrij, lid

Wilt u zitting nemen in de ouderraad, neem dan contact op met de secretaris van de ouderraad.