x

coronavirus

maatregelen coronavirus

UPDATE 2 april 2020

Eerder werd bekend dat het eindexamen dit jaar vervalt en dat een nieuwe zak-/slaagregeling wordt toegepast op het schoolexamen. Een uitzonderlijke situatie, die weer veel vragen en onzekerheden met zich meebracht. Duidelijk is in elk geval dat het PTA zal moeten worden afgerond, met bijbehorende inhaal- en herkansingsmogelijkheden.

Wij hoopten dat we u na de persconferentie van eergisteravond meer konden vertellen over hoe het traject voor de eindexamenleerlingen en nu verder uit zou gaan zien. De aangepaste zak-/slaagregeling die wij verwachten vanuit de overheid is echter nog niet bekend. Deze wordt in de loop van volgende week verwacht, geeft de VO-raad aan. Naar aanleiding daarvan zullen wij jullie informeren over wat dit voor de examenleerlingen betekent.

Op dit moment kunnen wij jullie wel de huidige stand van zaken schetsen in hoeverre het schoolexamen (SE) is afgerond.

Voor het Vituscollege geldt dat er nog inhaal-SE’s en -PO’s moeten plaatsvinden en dat er nog herkanst kan worden. De inhaal-SE’s zullen voor de meivakantie plaatsvinden. Hoe en waar deze inhaal SE’s plaatsvinden wordt bekend gemaakt in het toetsrooster. De inhaal SE’s vinden plaats op school of via een toets op afstand thuis. Na de meivakantie worden de herkansingen gepland. Betrokken ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd.

Voor alle toetsen die na de meivakantie plaatsvinden, wachten we de nieuwe richtlijnen van 21 april af alvorens we kunnen besluiten of deze toetsen op school plaats kunnen vinden.

We wensen jullie wederom veel sterkte toe in deze komende periode. En uiteraard wensen we jullie veel succes toe met het maken van alle toetsen. Mochten er vragen zijn, vernemen wij deze graag.

UPDATE 24 maart 2020

Vandaag heeft de overheid, in overleg met de belanghebbende partijen, besloten dat het centraal examen dit schooljaar niet doorgaat en leerlingen dit jaar een diploma kunnen behalen op basis van de resultaten van het schoolexamen. Alle centrale examens komen te vervallen. In deze brief informeren wij jullie graag over wat dit betekent voor de leerlingen in de examenklassen.

Het centraal examen (CE) zal dit schooljaar dus niet plaatsvinden. Het schoolexamen wordt daarmee bepalend voor het wel of niet slagen. Vanuit de overheid zal nog een aangepaste zak/slaagregeling volgen, deze is op het moment van schrijven nog niet bekend.

Gevolgen niet doorgaan centraal examen 2020
Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Hiervoor is het zaak het SE zorgvuldig en volledig af te ronden. Scholen hebben hiervoor tot begin juni de tijd. Het schoolexamen wordt conform het vastgestelde PTA afgerond. Scholen hebben de vrijheid om op zo passend mogelijke wijze te examineren. Waar nodig hebben scholen de vrijheid om, in samenspraak met de MR en met medeweten van onderwijsinspectie, het PTA aan te passen, zolang alle eindtermen geëxamineerd worden.

UPDATE 17 maart 2020

Het is een onwerkelijke situatie. Een land dat ‘op slot’ gaat om de verspreiding van een virus te voorkomen. De genomen maatregelen leveren scholen op zonder leerlingen en docenten en ook dat is heel onwerkelijk.

Op dit moment wordt er hard gewerkt om het ‘op afstand leren’ in te richten. Docenten en secties zijn de afgelopen dagen op allerlei (virtuele) manieren samen aan de slag om dit voor elkaar te krijgen.

We begrijpen dat het lastig is om de hele dag thuis te zijn en toch gemotiveerd aan je schoolwerk te beginnen. Onderwijs op afstand is nu noodzakelijk om goed bij te blijven en ervoor te zorgen dat straks de reguliere lessen weer soepel opgepakt kunnen worden. Het vraagt uiteraard discipline en veel van jullie zelfstandigheid. Maak bijvoorbeeld, samen met je ouders, een dagplanning en blijf in contact met je docenten en mentor/coach, zij willen graag met je meedenken, je begeleiden en ondersteunen.

Wij willen u als ouder(s)/verzorger(s) vragen om uw kind te begeleiden bij het opstarten en continueren van dit thuiswerkproces. Het plannen van alle opdrachten die gedaan moeten worden en het bewaken van de voortgang zal enige sturing nodig hebben.

Vanaf woensdag 18 maart gaan we beginnen! Vanaf die dag is Magister gevuld met studiewijzers en opdrachten voor de komende periode. De basis hiervan is te vinden in de Magisteragenda: het ‘normale’ rooster staat erin, zodat de vakken verspreid zijn over de week. Als huiswerk worden opdrachten e.d. vermeld, waarbij wordt doorverwezen naar bijvoorbeeld de ELO, websites, etc.

Voor algemene vragen kunt u zich / kunnen jullie je wenden tot de mentor/coach. Voor vakspecifieke vragen kunt u / kunnen jullie terecht bij de vakdocent. Communicatie verloopt per schoolmail.

Zodra er meer bekend is over het examentraject, informeren wij vanzelfsprekend de ouders van de (voor)examenklassen.

Wij hopen dat we allemaal goed en wel door deze lastige periode heenkomen. Pas goed op elkaar en jezelf!

UPDATE 15 maart 2020

Het kabinet heeft vanmiddag besloten dat alle scholen voor het voortgezet onderwijs dichtgaan tot in ieder geval 6 april a.s. Wij hebben onze docenten gevraagd ervoor te zorgen dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgang kan vinden. Dit betekent dat er geen fysieke lessen op school gegeven worden, maar dat er op afstand digitaal lesstof wordt aangeboden. Wat precies de gevolgen zijn voor de examens wordt in de loop van komende week nog bekendgemaakt door de overheid.

De scholen zijn alleen op maandag 16 en dinsdag 17 maart a.s. open van 08.30 – 11.00 uur om bijvoorbeeld lesboeken op te halen.

Opvang

Ons is gevraagd opvang te bieden aan leerlingen van ouders uit de zogenaamde vitale beroepen. Voor ons is het belangrijk een inventarisatie te maken van leerlingen die wij eventueel op school moeten opvangen. Deze eventuele opvang kunnen wij realiseren vanaf woensdag 18 maart. Daarom aan u het dringende verzoek om maandag 16 maart vóór 12.00 uur te melden als u uw zoon/dochter op school wilt laten opvangen. U kunt dit uitsluitend doorgeven per mail: info@sivog.nl. Centrale opvang zal georganiseerd worden op het Vituscollege; de Vitusmavo en het Willem de Zwijger College gaan m.i.v. woensdag dicht.

Onderwijs op afstand

Vanuit de genomen maatregelen heeft SIVOG, de overkoepelende stichting van het Willem de Zwijger College, het Vituscollege en de Vitusmavo, de richtlijnen uit de brief van afgelopen vrijdag aangescherpt:

- de komende drie weken worden geen fysieke lessen meer gegeven. Ook stages en andere buitenschoolse activiteiten gaan niet door. De lesstof wordt digitaal aangeboden om het onderwijs doorgang te laten vinden;

- de leerling vindt zijn werk in Magister via de agenda / ELO of Classroom;

- in Magister / Classroom staat het materiaal dat doorgenomen moet worden met daarbij de in te leveren opdrachten per week. Op deze opdrachten krijgt de leerling digitaal feedback;

- de verantwoordelijkheid voor de voortgang van de lesstof ligt in de eerste plaats bij de leerling zelf. We vragen u als ouder(s)/verzorger(s) ook om de voortgang in de gaten te houden;

- vakdocenten monitoren de voortgang per leerling; ook mentoren/coaches hebben contact met hun mentorleerlingen om de voortgang te monitoren;

- bij onvoldoende voortgang (op basis van informatie van een vakdocent) neemt de mentor/coach contact op met de ouders;

- de docent is goed bereikbaar voor vragen van leerlingen via de schoolmail.

De studiewijzers zijn vanaf woensdagochtend 18 maart beschikbaar in de ELO van Magister; we hebben twee dagen nodig om het digitale onderwijs op te starten. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Vanaf het moment dat de scholen weer opengaan en de lessen hervat worden, geven wij voorrang aan het primaire proces. Dit betekent dat tot het einde van het schooljaar alle excursies en activiteiten die niet in het belang zijn van het primaire proces worden afgelast, waaronder bijvoorbeeld ook de examenstunt. Per locatie zullen we dit nog nader specificeren.

We begrijpen dat de situatie rondom het Coronavirus veel onzekerheid geeft en dat we de nodige flexibiliteit en creativiteit van u en uw zoon/dochter vragen. Laten we gezamenlijk de leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen.

UPDATE 13 maart 2020

Gisteren heeft het kabinet, in samenspraak met het RIVM, extra maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wij informeren u graag over wat deze maatregelen betekenen voor de school van uw kind(eren).

Nieuwe maatregelen die betrekking hebben op het onderwijs
Het kabinet heeft de volgende maatregelen aangekondigd die gevolgen hebben voor het onderwijs en de scholen:

- Iedereen in Nederland wordt opgeroepen om ook bij milde klachten thuis te blijven en sociale contacten te mijden.

- Iedereen in Nederland wordt opgeroepen om thuis te werken of gespreid te werken, als het werk dat toelaat.

- Geadviseerd is niet bijeen te komen met meer dan 100 personen tegelijk.

- Scholen blijven open.

Deze maatregelen gelden tot en met 31 maart 2020.

Vanuit deze nieuwe maatregelen heeft de overkoepelende stichting van het Willem de Zwijger College, het Vituscollege en de Vitusmavo (SIVOG) een aantal richtlijnen voor de komende tijd opgesteld.

Richtlijnen voor onze scholen
Wij vragen u bij klachten uw kind(eren) thuis te houden en ziek te melden op de gebruikelijke manier (via de Magisterapp, mail of telefoon). Indien uw kind thuisblijft, vragen wij hem/haar contact te houden met klasgenoten en klassenleraar/mentor/docenten om zoveel mogelijk bij te blijven. Wat betreft de ziekmelding verzoeken wij u erbij te zetten of deze al dan niet preventief is.

Om goed voorbereid te zijn op mogelijke scenario’s en leerlingen zoveel mogelijk onderwijs te kunnen bieden (fysiek danwel niet fysiek) staan er uiterlijk woensdag 18 maart a.s. studiewijzers klaar voor de leerlingen in Magister. Van leerlingen wordt verwacht dat zij bij lesuitval of wanneer zij (preventief) thuisblijven verder werken. De studiewijzers worden waar mogelijk voorzien van digitaal materiaal als ppt’s en filmpjes zodat de leerling de uitleg zelfstandig kan doornemen. Tevens staat in de studiewijzers vermeld welke opdrachten waar en wanneer moeten worden ingeleverd. De docent is per schoolmail (Vituscollege/Vitusmavo) of Magistermail (Willem de Zwijger College) bereikbaar voor vragen.

Vanaf woensdag 18 maart treden de studiewijzers in werking en bij eventuele nieuwe maatregelen vanuit de overheid komen wij zo spoedig mogelijk met nadere berichtgeving.

Lessen en examenklassen
De lessen gaan vooralsnog door conform het rooster; bij uitval wordt er compact geroosterd en zal het rooster eventueel worden aangepast. Wij geven daarbij de hoogste prioriteit aan de lessen voor onze examenleerlingen (daarna mavo 3, klas 1 en vervolgens de andere klassen).

Toetsweken
Voor het Willem de Zwijger College geldt: de toetsweek van week 12/13 (do 19 – 27 mrt 2020) gaat voor de examenklassen door; voor de andere klassen zal de toetsweek op een later moment plaatvinden, evt. in aangepaste vorm.

Voor het Vituscollege geldt: de toetsweek van week 13 (ma 23 – 27 mrt 2020) gaat niet door en zal op een later moment plaatsvinden, eventueel in aangepaste vorm.

Voor de Vitusmavo geldt: de MavoToDo-week van week 13 (23 – 27 mrt 2020) gaat in aangepaste vorm gewoon door. Daar is door de leiding van de mavo al over gecommuniceerd.

Schoonmaak
Op de scholen zal er extra aandacht zijn voor de schoonmaak: er zal extra schoongemaakt worden op contactpunten en oppervlakten. Toiletten worden op de dag een aantal keren extra schoongemaakt.

UPDATE 12 maart 2020

Vandaag zijn door het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

De voor ons belangrijke maatregelen zijn:

- Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met de huisarts als klachten verergeren.

- Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.

- Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Deze maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart.

Wij volgen deze maatregelen en dat betekent:
- De school blijft open.
- Wij vragen u bij klachten zoals bovengenoemd uw kind(eren) thuis
te houden. Indien uw kind thuis blijft, vragen wij hem/haar contact te houden met klasgenoten en mentor, om zoveel mogelijk bij te blijven.
- Grote bijeenkomsten gaan niet door.

Dit zijn in ieder geval:
- De ouderavond van havo 3 op 12 maart
- De Grote Avond op 13 en 14 maart
- De voorlichtingsavond van de Lenteschool op 16 maart
- De beroepenavond op 17 maart

Voor al deze bijeenkomsten volgt een nieuwe datum. Voor de Grote Avond geldt dat het toegangskaartje uiteraard geldig is op de nieuwe datum.

De school heeft inmiddels een stuurgroep ingericht om maatregelen voor te bereiden indien in een later stadium toch sprake is van sluiting van scholen.

UPDATE 4 maart 2020

Vandaag is bekend geworden dat twee inwoners van Gooi en Vechtstreek besmet zijn geraakt met het Coronavirus. Een aantal andere inwoners wordt getest op het virus. De GGD meldt dat de mensen om wie het gaat thuis in quarantaine zijn. Op de uitslag van de test wordt nog gewacht.

Mocht blijken dat deze mensen besmet zijn met het Coronavirus, dan zal de GGD de werkgevers van de ouders en de school/scholen van de kinderen inlichten. Op dit moment is er nog geen reden om aan te nemen dat onze school gevaar loopt op besmetting. Zodra er meer nieuws is, brengen we u daarvan op de hoogte.

Wij blijven de richtlijnen van het RIVM volgen. Als kinderen koorts hebben én last hebben van hun luchtwegen dan vragen wij om uw kind thuis te laten blijven en de huisarts te bellen voor advies. Vanuit school vragen wij ouders/verzorgers om contact op te nemen met de afdelingsleider/leerjaar coördinator als er een reëel vermoeden is van een besmetting bij hun eigen kind.

UPDATE 28 februari 2020

Nu het Coronavirus in Nederland op meerdere plaatsen is geconstateerd, leidt dat op onze school tot vragen van ouders en leerlingen. Eerder hebben wij u hier middels een brief over geïnformeerd.

Het Vituscollege volgt de aanwijzingen van de Nederlandse overheid. Wij maken daarbij gebruik van de website van het RIVM (www.rivm.nl) om ons op de hoogte te houden van gezondheidsrisico’s en van de website van het ministerie van buitenlandse zaken (www.minbuza.nl) voor adviezen rond excursies en buitenlandse reizen. Regionale medische informatie vinden we op de site van de GGD regio Gooi en Vechtstreek (www.ggdgv.nl).

Wat kunnen u en uw kind(eren) zelf doen?
Om verspreiding van het virus te beperken zetten we de richtlijnen van het RIVM op een rijtje:

  • Was regelmatig de handen. Op de scholen hangt in ieder toiletblok een handenwasinstructie.
  • Bij de kantine en conciërgeloge is desinfecterende handgel te krijgen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg.

De ziekteverschijnselen van Corona zijn: luchtwegklachten met hoge koorts. Mochten deze klachten zich voordoen, neem dan telefonisch contact op met de huisarts. De huisarts bepaalt of er getest moet worden. Mocht u of uw kind inderdaad besmet zijn dan zal de huisarts, eventueel in overleg met de GGD, bepalen wat er moet gebeuren. De school moet dan zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld, zodat we passende maatregelen kunnen nemen.

Elke dag bekijken we op bovenstaande informatie nog voldoet, of dat wij door nieuwe ontwikkelingen rond het Coronavirus strengere maatregelen moeten nemen.

Voor vragen die hiermee niet worden beantwoord, kunt u zich wenden tot de school: (035) 693 11 53 of secretariaat@vituscollege.nl.