x

ondersteuning

Zorg op maat

Om de leerlingen in een veilige omgeving te laten profiteren van het veelzijdige onderwijsaanbod en de vorming die de school daarbij biedt en om hen in staat te stellen optimale prestaties te behalen is het nodig dat leerlingen ondersteund worden. Het kan per leerling erg verschillen op welke punten en op welke manier hij/zij behoefte heeft aan ondersteuning.

In het volgende overzicht beschrijven wij welke ondersteuning het Sint-Vituscollege biedt aan haar leerlingen.

Interne studiebegeleiding

In het eerste en tweede leerjaar is er voor leerlingen de mogelijkheid van individuele studiebegeleiding. Net als de algemene studielessen is deze gericht op het leren leren. De interne studiebegeleiding is bedoeld voor leerlingen van wie door de school vermoed wordt dat zij betere resultaten kunnen behalen door hun studie-aanpak te verbeteren. Dit laatste gebeurt door een sterk individueel gerichte begeleiding. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen worden 5 à 6 uur begeleid.

Zorgplan

Hieronder vindt u ons zorgplan:

Leerlingbegeleiding

De mentor / afdelingsleider

Elke leerling van de school heeft een mentor. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt van de school voor de leerlingen en hun ouders. De mentor begeleidt de leerlingen bij hun studie en besteedt met de klas als geheel of met individuele leerlingen aandacht aan de voortgang van de studie, het wel en wee van de klas en van elke leerling. Ze worden daarbij in de klas ondersteund door leerling-mentoren uit de bovenbouw. Ouders wordt nadrukkelijk gevraagd de mentor te informeren over zaken die van invloed kunnen zijn op het functioneren van hun zoon of dochter op school. De werkzaamheden van de mentoren worden gecoördineerd door de afdelingsleider, die behalve voor de leerlingbegeleiding ook verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken in de betreffende afdeling, de rapportvergaderingen voorzit, het schoolverzuim controleert en de disciplinaire begeleiding van de leerlingen uitvoert.

De decaan

De decaan is verantwoordelijk voor de begeleiding van de keuzes die leerlingen tijdens hun schoolloopbaan moeten maken: de keuze van een profiel, de keuze van de keuzevakken en de keuze van een vervolgopleiding. Vooral voor de leerlingen vanaf de derde klassen zorgen de decanen voor ondersteunende activiteiten bij de oriëntatie die noodzakelijkerwijs aan zulke keuzes vooraf gaat.

Studie- en mentorlessen; vakgerichte begeleiding en cursussen

Gedurende de eerste zes weken van het eerste leerjaar worden de leerlingen in de studielessen ingeleid in de sfeer en werkwijze van deze school; daarna staat in de studielessen van de eerste klas het studeren in het voortgezet onderwijs centraal: het leren leren. In klas 1 en 2 krijgen de leerlingen die daaraan behoefte hebben extra begeleiding in diverse vakken. Andere leerlingen krijgen op hetzelfde tijdstip verrijkingscursussen. Daarnaast hebben de leerlingen één maal per week een mentoruur (soms met de hele klas, soms in deelgroepen).

Interne studiebegeleiding

Deze begeleiding is gericht op het leren leren, net als de algemene studielessen in het eerste jaar. De interne studiebegeleiding is bedoeld voor leerlingen van wie de school vermoedt dat zij betere resultaten kunnen behalen door hun studieaanpak te verbeteren. We proberen de studieaanpak dan te verbeteren door een sterk individueel gerichte begeleiding. De mentor kan een leerling voor deze begeleiding opgeven, in overleg met de ouders en afdelingsleider.

Begeleiding bij lees- en spellingproblemen

Leerlingen die bijzondere problemen hebben op het gebied van lezen en/of spelling krijgen extra individuele hulp. In de brugklas en deels ook daarna wordt door de remedial teacher wekelijks een begeleidingsles gegeven voor de leerlingen die daarvoor naar het oordeel van de school in aanmerking komen. Daartoe wordt aan het begin van het schooljaar een onderzoek gehouden onder alle brugklasleerlingen.

Begeleiding bij faalangst en sociaal functioneren

Voor sommige leerlingen, van brugklas tot en met examenklassen, kan de prestatiedruk bij toetsen het resultaat negatief beïnvloeden. Voor deze leerlingen worden – in verschillende leeftijdsgroepen- jaarlijks faalangstreductietrainingen gegeven.
De school zal u informeren wanneer uw kind voor een training in aanmerking komt.

Huiswerkklas

Op het Vituscollege bestaat de mogelijkheid om tegen een vergoeding deel te nemen aan de huiswerkklas. Deze huiswerkklas is bedoeld voor leerlingen van de onderbouw. Als zij aan de huiswerkklas deelnemen, kunnen zij drie middagen per week op school huiswerk maken. Dit gebeurt onder toezicht van een docent en met de hulp van bovenbouwleerlingen. Ook voor de bovenbouwleerlingen wordt onder dezelfde voorwaarden een huiswerkklas georganiseerd.

Vertrouwenspersoon; zorgafstemmingsteam

Het Vituscollege beschikt over een aantal deskundige vertrouwenspersonen. Leerlingen kunnen bij hen terecht met problemen op psycho-sociaal gebied. In het zorgafstemmingsteam wordt deze problematiek besproken door de vertrouwenspersonen, afdelingsleiders en sectordirecteuren, samen met enkele externe deskundigen: de schoolarts, een maatschappelijk werker, de leerplichtambtenaar en een vertegenwoordiger van Jeugdhulp.

Jeugdarts en leerplicht

De school heeft geregeld contact met de jeugdarts, bijv. het kader van het preventieve onderzoek van de leerlingen van de tweede klassen maar ook over vragen over verzuim bij ziekte. De leerlingen kunnen ook op eigen initiatief en kosteloos bij de jeugdarts om advies vragen. Het is voldoende om telefonisch een afspraak te maken via Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek.

De leerplichtambtenaar heeft een controlerende taak en daarnaast ook een preventieve. De school heeft geregeld contact met de samenwerkende leerplichtambtenaren van de regio (Regionaal Bureau Leerlingzaken). Er bestaan nog vele andere hulpverleningsinstanties waarop de school, de leerlingen en ouders in voorkomende gevallen een beroep kunnen doen. De afdelingsleiders beschikken over adressen en telefoonnummers.

Begeleiding bij dyslexie en dyscalculie

Dyslexie en dyscalculie

Voor leerlingen met aangetoonde dyslexie en/of dyscalculie geldt een regeling die inhoudt dat de leerling bepaalde faciliteiten krijgt. Deze zijn nader omschreven in het dyslexie- en dyscalculieprotocol.

Dyslexie- en dyscalculieprotocol

In dit protocol kunt u zien welke faciliteiten het Vitus biedt voor leerlingen, mits de school in het bezit is van een officiële dyslexie- en/of dyscalculieverklaring.

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkklas en bijles

Heb je liever echt vrij als je thuis bent of kun je je thuis moeilijk op je huiswerk concentreren? Op het Vituscollege kun je in klas 1 en 2 een huiswerkklas volgen. Drie middagen in de week kun je daar (tegen een vergoeding) onder toezicht van een docent je huiswerk maken. Hieronder vind je wanneer deze middagen zijn en hoe jij je kunt aanmelden. Er zijn ook bovenbouwleerlingen aanwezig die je kunnen helpen. Mocht je een vak echt lastig vinden, dan kan je docent je in contact brengen met een bovenbouwer die er juist heel goed in is en die bijles kan geven. Het voordeel van bijles door iemand van je eigen school is dat hij of zij de methode kent en precies weet wat belangrijk is.

Examentraining

Examentraining

Extra examentraining op school
Om ervoor te zorgen dat uw kind zich optimaal kan voorbereiden op de examens, bieden wij de mogelijkheid om een extra examentraining te volgen. Wij zijn daarom, net als voorgaande jaren, een samenwerking aangegaan met Lyceo. Dit zorgt ervoor dat de examentrainingen plaatsvinden bij ons op school en worden aangeboden tegen een gereduceerd tarief.

Direct inschrijven
Inschrijvingen voor één of meerdere examentrainingen kan op www.lyceo.nl/vitus.

Wij raden u van harte aan om niet te lang te wachten met inschrijven zodat u verzekerd bent van een plek.

Meer weten?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de examentrainingen of over Lyceo? Neem dan contact op met Lyceo door te bellen naar 071-79 000 40 of kijk op www.lyceo.nl.

Jeugd & gezin

Kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar worden door Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek verschillende keren uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Voor welke onderzoeken worden kinderen in het voortgezet onderwijs uitgenodigd? En met welke vragen kunnen kinderen en ouders bij Jeugd en Gezin terecht? Meer weten?