ouders 

ondersteuning

zorg op maat

Om de leerlingen in een veilige omgeving te laten profiteren van het veelzijdige onderwijsaanbod en de vorming die de school daarbij biedt en om hen in staat te stellen optimale prestaties te behalen is het nodig dat leerlingen ondersteund worden. Het kan per leerling erg verschillen op welke punten en op welke manier hij/zij behoefte heeft aan ondersteuning.

In het volgende overzicht beschrijven wij welke ondersteuning het Sint-Vituscollege biedt aan haar leerlingen.

vituscollege

interne studiebegeleiding

In het eerste en tweede leerjaar is er voor leerlingen de mogelijkheid van individuele studiebegeleiding. Net als de algemene studielessen is deze gericht op het leren leren. De interne studiebegeleiding is bedoeld voor leerlingen van wie door de school vermoed wordt dat zij betere resultaten kunnen behalen door hun studie-aanpak te verbeteren. Dit laatste gebeurt door een sterk individueel gerichte begeleiding. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen worden 5 à 6 uur begeleid. De mentor kan een leerling voor deze begeleiding opgeven, in overleg met de ouders en afdelingsleider.

leerlingbegeleiding
de mentor / leerling coordinator / afdelingsleider

Elke leerling van de school heeft een mentor. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt van de school voor de leerlingen en hun ouders. De mentor begeleidt de leerlingen bij hun studie en besteedt met de klas als geheel of met individuele leerlingen aandacht aan de voortgang van de studie, het wel en wee van de klas en van elke leerling. Ze worden daarbij in de klas ondersteund door leerling-mentoren uit de bovenbouw. Ouders wordt nadrukkelijk gevraagd de mentor te informeren over zaken die van invloed kunnen zijn op het functioneren van hun zoon of dochter op school. De werkzaamheden van de mentoren worden gecoördineerd door de afdelingsleider, die behalve voor de leerlingbegeleiding ook verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken in de betreffende afdeling, de rapportvergaderingen voorzit, het schoolverzuim controleert en de disciplinaire begeleiding van de leerlingen uitvoert.

de decaan

De decaan is verantwoordelijk voor de begeleiding van de keuzes die leerlingen tijdens hun schoolloopbaan moeten maken: de keuze van een profiel, de keuze van de keuzevakken en de keuze van een vervolgopleiding. Vooral voor de leerlingen vanaf de derde klassen zorgen de decanen voor ondersteunende activiteiten bij de oriëntatie die noodzakelijkerwijs aan zulke keuzes vooraf gaat.

Het Vitus College

begeleiding bij faalangst en sociaal functioneren

Voor sommige leerlingen, van brugklas tot en met examenklassen, kan de prestatiedruk bij toetsen het resultaat negatief beïnvloeden. Voor deze leerlingen worden – in verschillende leeftijdsgroepen- jaarlijks faalangstreductietrainingen gegeven. De school zal u informeren wanneer uw kind voor een training in aanmerking komt.

studie- en mentorlessen; vakgerichte begeleiding en cursussen

Gedurende de eerste zes weken van het eerste leerjaar worden de leerlingen in de studielessen ingeleid in de sfeer en werkwijze van deze school; daarna staat in de studielessen van de eerste klas het studeren in het voortgezet onderwijs centraal: het leren leren. In klas 1 en 2 krijgen de leerlingen die daaraan behoefte hebben extra begeleiding in diverse vakken. Andere leerlingen krijgen op hetzelfde tijdstip verrijkingscursussen. Daarnaast hebben de leerlingen één maal per week een mentoruur (soms met de hele klas, soms in deelgroepen).

begeleiding bij lees- en spellingproblemen

Leerlingen die bijzondere problemen hebben op het gebied van lezen en/of spelling krijgen extra individuele hulp. In de brugklas en deels ook daarna wordt door de remedial teacher wekelijks een begeleidingsles gegeven voor de leerlingen die daarvoor naar het oordeel van de school in aanmerking komen. Daartoe wordt aan het begin van het schooljaar een onderzoek gehouden onder alle brugklasleerlingen.

huiswerkklas

Op het Vituscollege bestaat de mogelijkheid om tegen een vergoeding deel te nemen aan de huiswerkklas. Deze huiswerkklas is bedoeld voor leerlingen van de onderbouw. Als zij aan de huiswerkklas deelnemen, kunnen zij drie middagen per week op school huiswerk maken. Dit gebeurt onder toezicht van een docent en met de hulp van bovenbouwleerlingen. Ook voor de bovenbouwleerlingen wordt onder dezelfde voorwaarden een huiswerkklas georganiseerd.

vituscollege

vertrouwenspersoon; zorgafstemmingsteam

Het Vituscollege beschikt over een aantal deskundige vertrouwenspersonen. Leerlingen kunnen bij hen terecht met problemen op psycho-sociaal gebied. In het zorgafstemmingsteam wordt deze problematiek besproken door de vertrouwenspersonen, afdelingsleiders en sectordirecteuren, samen met enkele externe deskundigen: de schoolarts, een maatschappelijk werker, de leerplichtambtenaar en een vertegenwoordiger van Jeugdhulp.

dyslexie en dyscalculie

Voor leerlingen met aangetoonde dyslexie en/of dyscalculie geldt een regeling die inhoudt dat de leerling bepaalde faciliteiten krijgt. Deze zijn nader omschreven in het dyslexie- en dyscalculieprotocol. In dit protocol kunt u zien welke faciliteiten het Vitus biedt voor leerlingen, mits de school in het bezit is van een officiële dyslexie- en/of dyscalculieverklaring.

jeugd en gezin

Kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar worden door Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek verschillende keren uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Voor welke onderzoeken worden kinderen in het voortgezet onderwijs uitgenodigd? En met welke vragen kunnen kinderen en ouders bij Jeugd en Gezin terecht? Meer weten?

examentraining

Naast de lenteschool, zal DeBijlesStudent ook examentrainingen gaan verzorgen voor de examenklassen. Tijdens de examentraining zal de leerling zo goed mogelijk voorbereid worden op de eindexamens, door aan de slag te gaan met oefenopgaven en de leerstof. Leerlingen kunnen zichzelf aanmelden voor de examentraining. De deadline voor het aanmelden van een examentraining in de kerstvakantie is 4 december. 

 Er zullen verschillende examentraining georganiseerd worden op verschillende data.

– Tijdens de kerstvakantie: op 28 en 29 december           – Tijdens de voorjaarsvakantie: tussen 22 februari en 26 februari 2021                                                                                 – Tijdens de meivakantie: tussen 24 april en 9 mei

 Aan de hand van de aanvragen zullen de exacte dagen nader bepaald worden. Iedere examentraining vindt gedurende 2 dagen plaats (per vak) van 9.00 tot 18.00 uur. 

examentraining en winterschool