Verzuimbeleid

U bent hier: Home » Het Vitus » Verzuimbeleid

Verzuimbeleid

Verzuimbeleid

De school is verplicht erop toe te zien dat de leerlingen die ingeschreven zijn ook alle lessen volgen. Daarom houdt de school alle absenties bij en verlangt ze schriftelijke verantwoording die door de school op geldigheid wordt gecontroleerd. Voor leerplichtige leerlingen geldt dat de school verplicht is de absentiegegevens voor de leerplichtambtenaar ter inzage te houden. Ongeoorloofde absenties moeten aan de leerplichtambtenaar (RBL) worden gemeld. Dit geldt ook voor frequente absenties die onduidelijk verantwoord worden en voor ander zorgwekkend verzuim.

Registratie van afwezige leerlingen door de docenten

Registratie van afwezige leerlingen door de docenten

Docenten voeren tijdens iedere les of een andere, georganiseerde onderwijsactiviteit de afwezige leerlingen in in het Magister-systeem. Mochten er ict-problemen zijn dan kunnen absenties bij de verzuimcoördinator in de loge gemeld worden door middel van de gele absentiebriefjes of de klassentelefoon. Ook als er geen absenten zijn dient dat in Magister of op het gele briefje aangegeven te worden. Docenten die vergeten de absenties (tijdig) door te geven worden hierop aangesproken. Door een goede registratie ontstaat inzicht in verzuimgedrag van de leerling en is er een stevige basis om actie te ondernemen.
Docenten die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van een excursie melden minimaal een week van te voren welke leerlingen afwezig zullen zijn i.v.m. de excursie. De verzuimcoördinator verwerkt die melding in Magister.

Registratie en afhandeling van absenties

Registratie en afhandeling van absenties

Ziekte
 1. Indien een leerling ziek is, melden de ouders/verzorgers ’s morgens vroeg telefonisch dat de leerling ziek is. Dit wordt door de mediatheekmedewerker in Magister (het registratiesysteem) gezet. Tijdens het tweede of derde lesuur wordt door de verzuimcoördinator gebeld naar de ouders/verzorgers van leerlingen van wie is vastgesteld, dat zij in de les ontbreken en over wie geen ziekmelding door de ouders is ontvangen. Deze actie wordt in de loop van die dag herhaald.
 2. Indien een leerling langer dan één dag ziek is, wordt de absentie altijd op de dag van herstel met een brief verantwoord. De verzuimcoördinator zet die verantwoording in Magister.
 3. De leerling die dit vergeet wordt daarop één maal aangesproken door de verzuimcoördinator.
 4. Indien de leerling toch nog in gebreke blijft, zal het verzuim vervolgens worden aangemerkt als ongeoorloofd verzuim.
 5. Als een leerling langer dan 5 dagen ziek is, neemt de verzuimcoördinator contact op met de ouders/verzorgers. In dit contact informeert de medewerker hoe het gaat met de leerlingen en wordt een inschatting gemaakt wanneer de leerling weer op school komt.
 6. Bij verzuim langer dan 16 lesuren achtereen in 4 weken en bij signalen dat langdurig verzuim te verwachten is of andersoortige problematiek lijkt mee te spelen, volgt de school het verzuimprotocol dat door RBL en GGD is vastgesteld. Hieronder wordt de procedure beschreven:

Eerst vindt altijd een gesprek plaats tussen ouders, leerling en school. Hierin worden schriftelijk afspraken over het verzuim vastgelegd. Als daarna geen verbetering wordt vastgesteld dan wordt de jeugdarts ingeschakeld. Ouders en betreffende leerling worden hiervan door de school op de hoogte gebracht. Als ouders en leerling niet meewerken aan onderzoek van de jeugdarts, meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar. Wanneer wel een onderzoek door de jeugdarts volgt, maakt de jeugdarts afspraken met de ouders en leerling. Worden deze niet nagekomen, dan volgt een melding aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan de leerling en ouders altijd verwijzen naar de schoolarts. Wanneer ouders en leerling niet meewerken kan de leerplichtambtenaar proces verbaal opmaken.

Ouders en leerling kunnen de volledige procedure ook inzien in het document “Protocol Ziekteverzuim” dat op de site van het RBL te vinden is (rblgooi.nl). Daarin wordt uitvoeriger op de rol van de jeugdarts en de leerplichtambtenaar ingegaan.

Verzuim anders dan door ziekte

Een leerling kan ook om andere reden afwezig zijn. Een afspraak met een arts of een andere behandelaar dient altijd vooraf schriftelijk gemeld te worden. De leerling wordt geadviseerd dit soort afspraken buiten schooltijd te plannen. Indien dergelijk verzuim niet vooraf schriftelijk gemeld is, zal de verantwoording op dezelfde manier benaderd worden als het verantwoorden van ziekteverzuim.
Voor bepaalde bijzondere gelegenheden kan extra verlof worden aangevraagd. Ouders dienen dit ruim van te voren schriftelijk aan te vragen. Indien deze aanvraag niet ingediend is en/of gehonoreerd wordt, zal het verzuim als ongeoorloofd geregistreerd worden. Tevens wordt dit soort verzuim direct gemeld bij het regionaal Bureau Leerplicht.

Te laat komen

Te laat komen geldt als een vorm van verzuim. De aanpak hiervan is als volgt:

De leerling die te laat komt, moet zich bij de loge melden. Daar wordt de te-laat-melding in Magister genoteerd.

Minder dan 10 minuten te laat: als de leerling minder dan 10 minuten te laat is, gaat hij met een briefje van de conciërges naar de les.
De leerling meldt zich de volgende ochtend vóór 08.15 uur bij de loge. Wordt deze melding vergeten dan heeft de leerling de volgende dag nog één herstelkans. Meldt de leerling zich weer niet, dan wordt hij opgeroepen door de verzuimcoördinator.
De verzuimcoördinator verzorgt een controlelijst voor de surveillant van de strafuren. Indien de leerling niet verschijnt op het aangegeven strafuur, wordt het betreffende verzuim geregistreerd als ongeoorloofd verzuim. De afdelingsleider zorgt vervolgens voor een passende maatregel.

Meer dan 10 minuten te laat:
Onderbouw: de onderbouwleerling die meer dan 10 min. te laat is, wordt wel toegelaten tot de les, maar meldt zich in de eerstvolgende pauze bij de afdelingsleider. De afdelingsleider zorgt voor een passende maatregel.
Bovenbouw: de bovenbouwleerling die meer dan 10 minuten te laat is kan de les niet meer in. Het betreffende verzuimuur wordt geregistreerd als ongeoorloofd verzuim. De verzuimcoördinator stuurt de leerling naar het straflokaal voor lang nablijven in de middag.

Indien een leerling frequent te laat komt geldt de volgende aanpak:

Frequentie School Leerplicht (RBL)
6-9 keer ‘te laat’ Informeert de ouders
>9 keer ‘te laat’ Stuurt ouders een brief met daarin opgenomen:

 • De mate van te laat komen
 • Verwijzing naar de ouderlijke verantwoordelijkheid
 • Consequenties van het verzuim
Neemt melding op in het dossier
>12 keer ‘te laat’ in aaneengesloten periode van 20 lesweken Melding aan RBL: blijft te laat komen Geeft formele, schriftelijke waarschuwing, neemt actie op in het dossier en informeert de school.Bovenbouw: het aantal herkansingen wordt verminderd met minimaal één.
>16 keer ‘te laat’ In aaneengesloten periode van 20 lesweken Nieuwe melding aan RBL: blijft te laat komen.RBL ontvangt schriftelijk ondertekend overzicht van gemeld verzuim. Halt-verwijzing of een proces-verbaal indien Halt-verwijzing niet meer kan. Brengt de school schriftelijk op de hoogte van bevindingen en ondernomen acties.

Onverantwoord en ongeoorloofd verzuim

Om onverantwoord en ongeoorloofd verzuim zoveel mogelijk te beperken, wordt maandelijks voor de afdelingsleiders een uitdraai gemaakt met
a) de te laatkomers en de leerlingen die zich niet vóór 08.15 uur gemeld hebben
b) alle absenten van die week (zowel verantwoorde als onverantwoorde absenten).

De verzuimcoördinator zal, in de eerste week waarin verzuimd is, de bovenbouwleerling oproepen, aanspreken en waar nodig ouders mailen, indien zij telefonisch niet bereikbaar zijn.
Na elke maand maakt de verzuimcoördinator voor alle afdelingsleiders een uitdraai met daarop het nog niet verantwoorde verzuim. De afdelingsleider zorgt ervoor dat vastgesteld wordt of het verzuim alsnog verantwoord kan worden of dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim.
In het geval van ongeoorloofd verzuim worden de ouders op de hoogte gesteld en wordt door de afdelingsleider een passende maatregel getroffen. Eén van de mogelijkheden is het onder toezicht deelnemen aan één of meerdere strafuren in de week of – voor bovenbouwleerlingen – het kwijtraken van een herkansing.
De afdelingsleider informeert de mentor over zorgwekkend verzuim (ook de mentor ontvangt de weekuitdraai). Zij maken samen afspraken over de te nemen maatregelen en de benodigde begeleiding.

Acties school en RBL bij ongeoorloofd verzuim

Bij verzuim houdt de school zich aan datgene wat met het RBL t.a.v. relatief verzuim is afgesproken.

 • dat de school aan het RBL een melding doet, als een leerling meer dan 16 lesuren om ongeldige redenen heeft verzuimd in een periode van 4 opeenvolgende weken. Het RBL stuurt dan een waarschuwingsbrief naar de ouders en leerling. Als na 4 weken het verzuim niet gestopt is, volgt een oproep bij het RBL.
 • Bij minder dan 16 uren ongeoorloofd verzuim in een periode van 4 opeenvolgende weken, handelt de school zelf het verzuim af met de middelen die zij daarvoor heeft (waarschuwingen, gesprekken met leerling en ouders, strafmiddagen, verlies van herkansing, schorsing).
 • In ieder geval geldt dat, als bij verzuim of te-laat-komen sprake is van achterliggende problematiek, dit aan het RBL wordt gemeld. Ook wordt dan de leerling besproken in het ZAT.

Wanneer er sprake is van acties door het RBL houdt dit niet in, dat de school haar eigen maatregelen niet meer neemt. Immers, de school houdt de verplichting te realiseren, dat aan ongeoorloofd verzuim een einde komt en zij moet daarvoor dus ook haar eigen maatregelen treffen. De verzuimcoördinator bereidt de brieven voor en de afdelingsleider tekent persoonlijk.

Periodieke overzichten verzuim voor ouders en leerlingen

Ouders/verzorgers krijgen per trimester een overzicht van alle verzuimde uren van hun kind indien er sprake is van meer dan 10% verzuim. Dat betreft dan zowel het verantwoorde als onverantwoorde verzuim.

Jaarplanning verzuimcoördinatie

De verzuimcoördinator maakt in overleg met de afdelingsleiders in augustus een jaarplan voor de benodigde verzuimrapporten, RBL- en verzuimloket-meldingen en standaardbrieven aan de ouders. Deze jaarplanning dient ter borging van de verzuimaanpak.

Meldplicht bij het Digitale Verzuimloket IB-groep

Samenvattend kunnen we aangeven, dat voor de afdelingsleiders van onze school een meldplicht geldt bij het Digitale Verzuimloket (IB) op basis van vastgestelde criteria.
De verzuimcoördinator zal in principe deze meldingen voor de afdelingsleiders verrichten. Vooraf zal echter altijd overleg zijn met de afdelingsleider, die de inhoud van de melding bepaalt.

Deze inhoud is geblokkeerd. Accepteer cookies om de inhoud te bekijken.

Deze website gebruikt om bezoekers de beste ervaring te geven. Ga akkoord door te klikken op de 'accepteer' knop.