onderwijs 

internationalisering

erasmus+

Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het biedt mensen van alle leeftijden de kans om kennis en ervaring op te doen of om die te delen bij organisaties en instellingen in verschillende landen.

Daarnaast ondersteunt Erasmus+ organisaties die internationale samenwerkingen aangaan in projecten. Dergelijke partnerschappen kunnen gericht zijn op innovatie, maar ook op het gezamenlijk leren en op het delen van ervaringen en succesvolle praktijken. Ten slotte stimuleert Erasmus+ dat jongeren worden betrokken bij het jeugd- en jongerenbeleid op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

uitwisselingsproject Milieudetectives/Umweltdetektive

In het kader van deelname aan Erasmus+ heeft het Vituscollege samen met drie scholen uit het buitenland subsidie gekregen voor het twee- tot driejarige project ‘Milieudetectives’. In verband met de lange lockdown, wordt het project met een jaar verlengd, zodat er ook fysieke uitwisselingen kunnen plaatsvinden.

Doel van de uitwisseling is om naast het kweken van meer bewustwording over duurzaamheid, ook elkaars cultuur te ontdekken, zich in andere talen te leren uitdrukken en zich te realiseren hoe de wereld er vanaf een ander gezichtspunt uitziet. Het gaat kortom ook om Wereldburgerschap en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Leerlingen worden zelfstandiger, ze worden eigenaar van een deel van het project. Bovendien bevordert de internationale uitwisseling hun digitale kennis en kunde. We doen dit project samen met een school uit Duitsland, een uit België en een uit Frankrijk.

Alle scholen zijn geïnteresseerd in samenwerking op langere termijn. Dit geeft op den duur veel mogelijkheden voor de talensecties om te schrijven en te skypen en elkaars school te bezoeken met groepen leerlingen. Ook voor andere secties kan dit mogelijkheden geven om leerlingen samen (digitale) onderzoeken te laten doen op het gebied van luchtkwaliteit, rivierhuishouding, migratie, geschiedenis, cultuur enzovoort.

Het doel is dat de hele school over twee tot drie jaar de gevolgen van deze samenwerking zal zien en dat we onze gewoontes definitief zullen hebben veranderd.

waarom internationalisering?

Wij vinden het op het Vitus onze taak om leerlingen voor te bereiden op een vervolgopleiding en ze klaar te stomen voor het leven als (jong)volwassene in de maatschappij. Die maatschappij is er een die snel globaliseert. Grenzen vervagen steeds meer. Online lijkt er vaak sowieso al geen sprake meer te zijn van landsgrenzen. Onze leerlingen worden ‘global citizens’.

Nederland is een open samenleving die op alle gebieden wereldwijd opereert, zowel in de kunsten, de wetenschap als in het bedrijfsleven. Veel van de grote actuele vraagstukken, zoals klimaatverandering en duurzame energie, terrorisme, vluchtelingen, maar ook monetair beleid kennen een grensoverschrijdend karakter. En de kunsten, film, literatuur en muziek laten zien wat ons in die wereld bindt.

internationalisering op het vitus college

Internationalisering voegt iets toe aan ons onderwijs en het past bij het Vituscollege. In onze missie zoals we die in het schoolplan hebben opgeschreven, zeggen we:  Op het Vitus stimuleren we jou je talent te ontdekken en te ontwikkelen. Je leert hier kennis en vaardigheden waar mee je, in een steeds veranderende wereld, kan bereiken wat je graag wilt en waar je van droomt.

Internationalisering gaat in feite over (inter)cultureel bewustzijn, interculturele communicatie en (inter)personal skills.  

(inter)cultureel bewustzijn

Intercultureel bewuste leerlingen onderscheiden zich van anderen door een bredere kijk op de wereld om hen heen. Ze kunnen feiten en gebeurtenissen in een internationale, internationale context plaatsen, de bredere consequenties van lokale gebeurtenissen zien en vice versa: hoe de lokale context beïnvloed wordt door internationale gebeurtenissen en de (inter)culturele achtergronden daarvan. Leerlingen worden zich op deze manier nog meer bewust van hun eigen wereldbeeld en referentiekader, maar leren ook dat er verschillende wereldbeelden zijn en dat je op meerdere manieren naar hetzelfde vraagstuk kunt kijken.

interculturele communicatie en taalvaardigheid

Het daadwerkelijk communiceren met leeftijdsgenoten in een moderne vreemde taal, maar zelfs in het Nederlands met bijvoorbeeld Vlaamse leerlingen, draagt bij aan de taalvaardigheid van onze leerlingen. Het is bovendien een manier om leerlingen te motiveren actief met een vreemde taal aan de slag te gaan. Door bovendien binnen de internationale context te communiceren in de (vreemde) taal, leren onze leerlingen ook rekening te houden met culturele verschillen in die communicatie.

(inter)personal skills

Leerlingen worden door internationale contacten en uitwisselingen zelfstandiger en onafhankelijker. Verder weten we dat, wanneer het om iets concreets gaat, een reële situatie, leerlingen veel gemotiveerder zijn om te leren en ook tot betere leerresultaten komen. Bovendien leren leerlingen met elkaar samen te werken, zowel op school met elkaar als digitaal op afstand.

het vituscollege zet zich in voor onderwijs in Senegal

Een van onze docenten heeft tijdens haar verblijf van 10 weken in Senegal twee onderwijsprojecten opgestart, onder de naam Tous ensemble. De projecten van Tous ensemble vallen onder Stichting Kakaran. Sinds 2017 organiseert het Vituscollege allerlei goede doelen voor deze twee projecten. In april 2020 zouden twee docenten samen met twee leerlingen uit 5 vwo de onderwijsprojecten in Senegal bezoeken. Helaas heeft de coronacrisis roet in het eten gegooid. Hopelijk kunnen zij in juni/juli 2021 alsnog naar Senegal afreizen.

Het gaat om de volgende twee projecten.

Le lycée de Diass

Le Lycée de Diass, 70 km ten zuiden van Dakar, met 1300 gemotiveerde en hardwerkende leerlingen, veelal uit arme gezinnen, is een middelbare school die wel een financiële impuls kan gebruiken. Gemiddeld 20 leerlingen moeten samen één pakket lesboeken uit de mediatheek delen.       

Het Vitus organiseert schrijfprojecten en er wordt geld ingezameld voor o.a. leermiddelen.

 

tous ensemble

L'école élémentaire de Samba
- Petits Pieds - à Dakar

Het tweede onderwijsproject dat het Vitus steunt is de kleuterschool van Samba in Dakar. Een schooltje voor kinderen uit arme gezinnen. Samba werkt hard om het voor elkaar te krijgen dat zo’n 50 à 60 kinderen, die anders op straat zouden rondzwerven overdag, nu onderwijs krijgen in de ochtend. Samba en zijn collega’s doen dit werk belangeloos. Het Vitus steunt dit project en wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de arbeids- en leeromstandigheden. Met het verzamelde geld konden o.a. lesmaterialen, houten stoeltjes en tafels worden aangeschaft en hebben zij een groter schoolgebouw kunnen betrekken.

my book buddy