vituscollege

Nieuwsbrief oktober 2020

vituscollege

Nieuwsbrief oktober 2020

Beste ouder/verzorger,

Aan het begin van dit schooljaar ben ik gestart als rector van het Vituscollege. Net als
onze brugklasleerlingen, heb ik de eerste weken veel leuke nieuwe ervaringen
opgedaan. In die weken is het mij wel duidelijk geworden waarom uw zoon of dochter
voor onze school heeft gekozen. Er heerst hier op school een warme, veilige sfeer. Niet
alleen tussen de leerlingen onderling, ook tussen leerlingen en docenten.
Op het Vitus bieden we veel ondersteuning en een uitdagend extra aanbod. Ook zijn er
veel culturele activiteiten, al zijn die helaas wel wat beperkt door alle noodzakelijke
maatregelen. Ik ben ook blij met de grote betrokkenheid, die mij duidelijk werd bij de
eerste kennismaking met de leerlingenraad en de ouderraad.
Helaas heb ik al een aantal keer uw aandacht moeten vragen voor de maatregelen die
wij moeten treffen in verband met corona. Wij doen vanuit school onze uiterste best om
het onderwijs op school goed vorm te geven. Meestal gaat dat goed, maar we vragen
ook begrip voor het feit dat dat soms iets minder goed lukt.
Ik hoop dat we elkaar in de toekomst eens kunnen ontmoeten. Voor nu wens ik u een
fijne vakantie!
Met vriendelijke groet,

namens de schoolleiding,
Harko Boswijk

Corona Denk Tank
Inmiddels bent u een aantal keren geïnformeerd over de coronamaatregelen bij ons op
school. Wij houden ons daarbij aan de protocollen van de VO-raad en de richtlijnen
van het RIVM. Op onze website vindt u steeds de nieuwste informatie.
In school proberen wij zo goed mogelijk in te spelen op de steeds veranderende situatie
voor leerlingen en medewerkers. Hiervoor hebben wij de ‘Corona Denk Tank’ opgericht,
waarin wij wekelijks alle coronagerelateerde zaken bespreken met meerdere
geledingen in de school. Als ouder kunt ook u een bijdrage leveren door uw suggesties
te mailen naar secretariaat@vituscollege.nl.

Voor een aantal zaken vragen wij hier uw aandacht:
1. Verzuim: de online lessen zijn bedoeld voor de leerlingen die vanwege corona
thuis moeten blijven, maar niet ziek zijn. Als leerlingen ziek zijn, dan verwachten
wij hen niet in de online lessen. Alle andere leerlingen moeten gewoon naar
school, ook als tussentijds een tandartsbezoek plaatsvindt. Wij verzoeken u om,
als u uw kind absent meldt, te vermelden om welk soort absentie het gaat.
2. Toetsweek: over twee weken is de toetsweek voor de bovenbouwleerlingen. Als
iedereen zich gedurende de tussenliggende tijd (herfstvakantie en week erna)
aan de overheidsmaatregelen houdt, gaan wij ervan uit dat alle leerlingen de
toetsweek in goede gezondheid kunnen maken.
3. Mondkapjes: vanaf maandag 19 oktober zijn mondkapjes in de gangen en open
ruimtes bij ons op school verplicht (zie bijlage).
4. Tafeltjesavond: de tafeltjesavond van 26 november zal online in TEAMS
plaatsvinden. U kunt zich hiervoor inschrijven via Magister. U ontvangt t.z.t. meer
informatie.
5. Ventilatie: in lokalen waar geen mechanische ventilatie is, wordt een CO2 meter
geplaatst. Zo kunnen we enerzijds de temperatuur en het werkklimaat/comfort
bewaken en anderzijds waar nodig actief blijven ventileren.
6. Vakantie: Op nederlandwereldwijd.nl vindt u het reisadvies van de Rijksoverheid.
Wij verzoeken iedereen om zich aan dit advies te houden.
Wij zullen u steeds op de hoogte blijven houden van alle coronagerelateerde zaken. Dit
kan betekenen dat u vaker dan gewoonlijk mails van ons ontvangt.

Toetsbeleid
In het nieuwe toetsbeleid, dat vorig jaar in de 1e klas is ingevoerd, is meer plaats gekomen
voor formatief handelen. Met deze aanpak van feedback opvragen bij en feedback
géven aan leerlingen, ontstaat meer inzicht in het leerproces van iedere leerling. Het
leerproces wordt zo inzichtelijker gemaakt voor leerling en docent, en de leerling krijgt
op deze manier meer grip op het eigen leerproces. Wat we willen bereiken is dat
leerlingen niet alleen maar leren voor de toets, maar juist in de les meer leren, begrijpen
en onthouden.

We houden de voortgang en de resultaten van de leerlingen nauwlettend in de gaten,
en dat doen we met summatieve toetsen. Dat zijn ‘traditionele’ toetsen: deze toetsen
meten in hoeverre de leerling de getoetste stof beheerst. Om de toetsdruk te
verminderen zijn er veel minder summatieve toetsen dan voorheen, en is er meer ruimte
in de les gemaakt voor het formatieve handelen.

Dit schooljaar hebben we deze aanpak ook geïntroduceerd in leerjaar 2 en 3, en in 4 vwo.
Het schooljaar is ingedeeld in vier perioden: twee rapportperioden en twee tussentijdse
peilingen. Elke leerling krijgt dit schooljaar twee keer een rapport. Leerjaren 1 en 2
hebben dit jaar twee toetsweken, leerjaar 3 heeft drie toetsweken en leerjaar 4 en V5
hebben de gebruikelijke vier toetsweken. Klas H5 en V6 volgen het examenprogramma.
Wij kunnen ons voorstellen dat er nog vragen zijn rond het toetsbeleid. Als blijkt dat veel
ouders dat prettig vinden, dan zullen we via Teams een informatieavond over het
toetsbeleid organiseren. Mocht u hierin interesse hebben, stuurt u dan een mail naar
info@vituscollege.nl, met als onderwerp ‘Toetsbeleid’, zodat wij kunnen inventariseren
of er behoefte is aan zo’n online- informatieavond.

Online-ouderavonden
Voor het eerst hebben we dit jaar een online-ouderavond voor alle klassen
georganiseerd. Een experiment dat ons en ouders heel erg goed is bevallen, gezien de
vele positieve reacties die we kregen van ouders en mentoren. De online opkomst was
groot en vaak konden ouders er ook samen met hun zoon of dochter bij zijn. Voor de
mentoren was het even wennen, maar zij hebben er veelal een leuke interactieve
bijeenkomst van gemaakt. Via de chat werden goede vragen gesteld en de meeste van
deze vragen konden ook naar tevredenheid worden beantwoord.
Mocht u nog een vraag hebben die niet is behandeld, dan kunt u deze altijd per e-mail
stellen aan de mentor of leerlingcoördinator. Komend schooljaar zullen we, afhankelijk van de
situatie, bepalen of we de bijeenkomsten online doen of toch fysiek op school. De tafeltjes avond
van 26 november zal in ieder geval digitaal gaan plaatsvinden. Hierover ontvangt u op tijd
informatie.

Verlengde schooldag
Ook dit jaar kunnen bovenbouwleerlingen die zich hebben opgegeven bij mevrouw Van
de Braak tegen betaling bijles verzorgen voor onderbouwleerlingen of leerlingen uit een
ander leerjaar. Mocht uw kind bijles nodig hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar
j.vandebraak@vituscollege.nl . De bètaklas onder leiding van de heer Betsalel zal dit jaar
in verband met de coronamaatregelen online plaatsvinden. Na de herfstvakantie kan
deze vorm van hulp weer starten op de maandagmiddag. Leerlingen uit klas drie en
hoger die bijles wiskunde of natuurkunde nodig hebben kunnen zich opgeven door een
e-mail te sturen naar j.vandebraak@vituscollege.nl . Bij genoeg aanmeldingen krijgen de
leerlingen de startdatum van de bètaklas via mevrouw Van de Braak te horen.

Leren voor een toets in de brugklas
Alle begin is moeilijk en zeker het leren voor een toets op de middelbare school is een
hele kunst. Op het Vitus hebben we een handig document gemaakt, waarin leerlingen
voor veel vakken een stappenplan krijgen aangereikt om zich zo goed mogelijk voor te
bereiden op een toets. Wilt u meekijken met de aanpak van uw zoon of dochter, kijk dan
op onze website (www.vituscollege.nl ) onder het kopje ‘leerlingen’ naar het document
‘Hoe leer ik voor een toets in de brugklas’.

Terugkoppeling reparatiedagen
Er zijn inmiddels twee reparatiedagen geweest om, daar waar nodig, bij leerlingen
achterstanden weg te werken die zijn ontstaan in het vorige schooljaar en dan specifiek
in de periodes 3 en 4. In de onderbouw was dit verplicht, in de bovenbouw hebben wij
de verantwoordelijkheid bij de leerlingen (en hun ouders) neergelegd. Omdat op de
eerste reparatiedag uit evaluatie bleek dat de blokken te lang waren, hebben we deze
op de tweede dag aangepast in lengte. Hoewel voor de eerste reparatiedag de
gegevens van vorig jaar een grote rol speelden, waren dat bij de tweede reparatiedag
ook de al behaalde resultaten (formatief of summatief) van dit schooljaar. Voor de
bovenbouw is ook stof voor de aankomende toetsweek meegenomen in de
reparatiedag.

Interim afdelingsleider VWO bovenbouw per 1 oktober 2020
Op 30 september hebben wij afscheid genomen van onze afdelingsleider van de vwo
bovenbouw, mevrouw Det Muller-van Ekeren. Lange tijd is zij aan onze school
verbonden geweest en heeft zij zich met hart en ziel ingezet voor onze leerlingen. Wij
zijn haar daarvoor veel dank verschuldigd. Mevrouw Muller gaat nu van haar
welverdiende pensioen genieten.
Omdat wij in de eerste sollicitatieprocedure nog geen geschikte vervanger hebben
gevonden, hebben wij gezocht naar een tijdelijke oplossing. Vanaf 1 oktober is mevrouw
Yvonne Gerridzen gestart als interim-afdelingsleider van de vwo bovenbouw. Mevrouw
Gerridzen werkte hiervoor onder andere als afdelingsleider op het Isendoorncollege in
Warnsveld, waar zij de tweetalige afdeling leidde en waar zij meewerkte aan de
ontwikkeling en introductie van een nieuw schoolplan.
De komende maanden zal zij op interimbasis leiding geven aan het team VWO
bovenbouw, zowel beleidsmatig als op personeelsgebied. Haar aandacht zal uitgaan
naar de organisatie van het onderwijsproces, wat ten tijde van Covid-19 extra zorg
behoeft. Verder neemt zij de gebruikelijke taken op zich die horen bij deze taak, zoals –
tezamen met de leerlingcoördinator – de begeleiding en zorg van leerlingen en –
tezamen met de examensecretaris – het goed laten verlopen van de examens. Ouders
en leerlingen kunnen zich met alle leerlingzaken wenden tot de leerlingcoördinator,
Vérone van Knippenberg, v.vanknippenberg@vituscollege.nl .

Decanaat
Voor de studiekeuzegesprekken met eindexamenleerlingen zal in de week na de
herfstvakantie mevrouw Maayke Coenen in de eindexamenklassen worden
voorgesteld. Zij zal de studiekeuzegesprekken voornamelijk voeren. Zij is aanwezig op
een aantal woensdagen in oktober en november. De leerlingen en u als ouder worden
daarover verder geinformeerd na de herfstvakantie.

Sportklas/BSM
Dit jaar zijn we gestart met de eerste Sportklas van het Vituscollege. In de Sportklas
krijgen de leerlingen in de eerste drie leerjaren 5 uren sport per week. In de 2 extra uren
sport (naast de 3 reguliere uren) volgen de leerlingen een uitgebreid programma waarbij
ze kennis maken met veel verschillende sporten. Clinics van topsporters, deelname aan
toernooien en excursies naar topsportwedstrijden vormen onderdelen van dit
programma. Dit schooljaar hebben de leerlingen al skilessen gehad op de Wolfskamer
in Huizen, ze hebben gesquasht en ze volgden een rugbyclinic die gegeven werd door
een professionele rubyspeler uit Nieuw-Zeeland. Binnenkort maken ze kennis met judo
en kickboksen. Verderop in het programma van de sportklas behalen de leerlingen hun
Sport-EHBO-diploma, een scheidsrechtersdiploma van hun favoriete sport en leren ze
meer over de combinatie sport en voeding.
Ook in de bovenbouw valt er iets te kiezen op het gebied van sport. In de bovenbouw
van de havo zijn we gestart met het vak BSM (bewegen sport en maatschappij).
Natuurlijk sluit het programma van de sportklas mooi aan bij het vak BSM, maar ook
leerlingen die niet in de sportklas hebben gezeten kunnen dit vak kiezen. Bij BSM leren
de leerlingen naast sporten ook verschillende rollen te vervullen, zoals scheidsrechter,
coach, instructeur, observator en
organisator. De leerlingen gaan
elkaar lesgeven en ook
stagelopen bij een sportclub of
basisschool.
Afgelopen maandag
ontmoetten de leerlingen van
de BSM-klas en de sportklas
elkaar.

Verbouwing RR
In het Art gebouw zit in de RecreatieRuimte (RR) voor onze leerlingen. Er is budget
vrijgemaakt om deze ruimte wat aantrekkelijker voor de leerlingen te maken. Vorige
week zijn de eerste ideeën daarvoor gepresenteerd aan de leerlingenraad en zij hebben
goed meegedacht over hoe wij de ruimte beter kunnen laten aansluiten op de wensen
van de leerlingen. Wordt vervolgd!

Hoe word je een Vitaan?
Elk jaar houden we op het Vitus in september de Brugklasviering, waarmee we voor de
nieuwe brugklasleerlingen de start te markeren van hun tijd op het Vituscollege. Dit jaar
was het helaas niet mogelijk om zo’n grote happening op school te organiseren. Daarom
is onze nieuwe rector bij alle brugklassen langsgeweest om met hen kennis te maken.
Hij vertelde onze eersteklassers over de ontdekkingstocht die je als tiener meemaakt,
met allemaal nieuwe indrukken en uiteenlopende meningen waarin je je eigen weg
moet vinden. Ook liet hij hen weten hoe de docenten die weg de komende jaren met
hen meelopen. Wij willen als school onze leerlingen niet alleen iets leren over wiskunde,
aardrijkskunde en Frans, maar hen ook helpen om in een ingewikkelde wereld eigen
keuzes te maken.
Na de speech van de rector kregen de brugklasleerlingen van de leerling-mentoren een
Vitus keycord omgehangen, als teken dat zij zich vanaf nu ‘Vitaan’ mogen noemen. Zij
behoren vanaf nu tot het selecte gezelschap mensen, die als leerling op het Vituscollege
hebben gezeten.

Informatie motivatiecoaches
Sommige leerlingen komen na schooltijd, wanneer het aankomt op zelfstandige
verwerking van de stof, moeilijk tot leren. Het gaat dan om het plannen en maken van
huiswerk en andersoortige opdrachten en het leren voor toetsen, maar ook het feitelijk
toepassen van wat er in de les is behandeld.
Leerlingen kunnen zich via de mentor opgeven voor begeleiding door
‘motivatiecoaches’. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:
hoe ga je van start met leren?
wat is de invloed van jouw overtuigingen en gedachten t.o.v. je leergedrag/prestaties?
hoe is jouw motivatie en hoe kun je die verhogen?
hoe leer je, wat zijn je resultaten en hoe kun je die verbeteren? en
hoe vlieg je grotere toetsen aan en hoe plan je die?
In het afgelopen schooljaar zijn de motivatiecoaches gestart met verschillende groepen
en hebben zij zowel in groepen als individueel online met de leerlingen gewerkt. Over
het algemeen zijn er mooie resultaten behaald met de leerlingen. De groep die het
meest gegroeid is door de training, heeft aangegeven dat zij vooraf ook wel een
noodzaak tot veranderen had gevoeld. De leerling moet zich wel willen inzetten voor de
training, anders is die niet succesvol af te ronden. Het opgeven van de leerling voor deze
training gaat via de mentor.

Uitwisselingsproject Milieudetectives/Umweltdetektive
In de eerste schoolweek kreeg het Vitus meteen goed nieuws: de subsidie voor het
internationale project ‘Milieudetectives’ tussen onze school en drie partnerscholen is
toegekend.
Doel van het project is om bij leerlingen meer bewustwording over duurzaamheid te
creëren, maar ook om elkaars cultuur te ontdekken, zich in andere talen te leren
uitdrukken en zich te realiseren hoe de wereld er vanaf een ander gezichtspunt uitziet.
Wie, wat waar, waarom?
Het Vitus doet dit project samen met een
school in Duitsland, een in België en een
en in Frankrijk. De scholen in België en
Duitsland geven ook Nederlands als vak.
Alle scholen zijn geïnteresseerd in
samenwerking op langere termijn.
Het project Milieudetectives is opgezet
als tweejarig project voor gemiddeld acht
leerlingen en een aantal vakdocenten per
school. We zoeken in eerste instantie acht
leerlingen uit 3 havo en 4 vwo die de kar gaan trekken, Op dit moment loopt de
sollicitatieprocedure onder de leerlingen in 3 havo en 4 vwo voor de deelname aan het
project. De leerlingen die belangstelling hebben om mee te doen, stellen zich via een
introductiefilmpje voor en vertellen wat hun motivatie is om mee te doen aan de dit
internationale project.